Zpracování osobních údajů

Background

Informace o zpracování osobních údajů

vydané společností :

Obchodní firma: Sídlo: IČ/DIČ: Zápis v obch.rejstříku:
VÍT MAKOVSKÝ s.r.o. Brněnská 292,
664 42 Modřice
26924757
CZ26924757
KS v Brně oddíl C,vložka 45787
VÍT MAKOVSKÝ montáže s.r.o. Brněnská 292,
664 42 Modřice
05380626
CZ05380626
KS v Brně oddíl C,vložka 5024

__________________________________________________________________________________

Článek I. – Úvodní ustanovení
Na webových stránkách www.vitmakovsky.cz v záložce „Kontakty“ je veřejně dostupný dokument
„Informace o zpracování osobních údajů“, jehož prostřednictvím Vám výše uvedené společnosti
poskytují informace v souladu s nařízením (EU) č.2016/679 o ochraně v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), podrobnější informace o zpracování
osobních údajů a o právech subjektu osobních údajů s tím spojených.

Článek II. – Zpracování osobních údajů
1. Osobní údaje
Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vám a patří k nim: jméno, příjmení, obchodní
název společnosti, adresa, IČ,DIČ, telefonní číslo, emailová adresa (dále jen“OÚ“).
2.Rozsah a účel zpracování OÚ
2.1 OÚ jsou zpracovávány za účelem plnění smluv ( smlouvy o dílo, objednávky, kupní smlouvy) ,
plnění právních povinností ( např. záruční a reklamační , daňové povinnosti, plnění povinnosti vůči
pojišťovnám, oznamovací povinnosti vůči orgánům činným v trestním řízení) a ochrany našich
oprávněných zájmů (např. evidence platební morálky, reklamační řízení,ochrana našeho majetku).
2.2 Bez poskytnutí OÚ pro uvedené účely není možné, abychom Vám poskytovali dodávky zboží a
služeb, přičemž ke zpracování OÚ pro tyto účely nepotřebujeme Váš souhlas.
3. Zpracování OÚ
3.1 Zpracováním OÚ se rozumí jakékoliv operace s OÚ ( např. shromáždění, uspořádání, použití,
výmaz).
3.2 Přijali jsme taková technická, organizační a jiná opatření (např. uživatelské přístupy,systém řízení
práv přístupu), aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k OÚ, k jejich změně,
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování či zneužití. OÚ jsou
zpracovávány ručně i automatizovaně v elektronické či listinné podobě.
3.3 Při plnění účelů zpracování mohou být OÚ zpřístupněny třetím subjektům, kteří nám poskytují
odborné služby (např. v oblasti účetnictví, daní, auditů). V případě, že tyto třetí subjekty zpracovávají
OÚ, stávají se zpracovateli OÚ a to na základě s námi uzavřených smluv a dle našich pokynů.
3.4. OÚ mohou být zpřístupněny státním orgánům a institucím (např. Policie ČR, soudy, finanční
úřady, OSSZ, správci konkurzních podstat).
3.5 OÚ nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
4. Doba zpracování OÚ
OÚ budou zpracovávány po dobu nutnou k dosažení výše uvedených účelů (např. splnění smluv,
soudní spory), nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy (zejména daňové, účetní,
archivační předpisy).
5. Poučení o právech subjektu OÚ
Jako subjekt OÚ máte právo na :
– přístup k OÚ (čl.15 GDPR)
– opravu OÚ (čl.16 GDPR)
– výmaz OÚ (čl.17 GDPR)
– omezení zpracování OÚ (čl.18 GDPR)
– omezení opravy,výmazu nebo omezení zpracování OÚ (čl.19 GDPR)
– přenositelnost OÚ (čl.20 GDPR)
– na vznesení námitky proti zpracování OÚ (čl.21 GDPR)
– odvolání souhlasu se zpracováním OÚ (čl.13 GDPR), je-li zpracování OÚ založeno na souhlasu
subjektu se zpracováním jeho OÚ
– podání stížnosti u společnosti, jíž jste OÚ poskytli, jakož i dozorového orgánu, kterým je
v oblasti ochrany OÚ Úřad pro ochranu osobních údajů

Článek III. – Závěrečná ustanovení
Tento dokument je platný od 25.5.2018